Шато Еркеч

Официални правила на кампанията
“Нощувка в Еркеч”

1. Организатор на кампанията и официални правила
Онлайн кампанията “Нощувка в Еркеч”, наричана за краткост „Кампанията”, се организира от Шато Еркеч, наричано за краткост „Организаторът на кампанията” или „Организатора”. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наречени за кратко „Официалните правила на кампанията”. Официалните правила на кампанията ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на интернет страницата www.erkech.bg. Организаторът на кампанията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата www.erkech.bg.

2. Продължителност на Кампанията
Кампанията НЕ е обвързана с покупка на продукт. Кампанията се провежда на територията на Република България. Стартира на 6.11.2021 г. и ще приключи на 28.11.2021 г. в 22:00 часа. Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, като това ще бъде публикувано на страницата на Шато Еркечwww.erkech.bg

3. Описание на наградите
Наградата е безплатна нощувка за двама в Шато Еркеч.
Наградата не може да бъде използванa през уикендите, по време на официални празници и по време на декемврийските празници.
Наградата трябва да бъде използвана в рамките на 3 месеца, след обявяването на победителя.

4. Механизъм на кампанията
За участник в кампанията се приема всеки, който е харесал и коментирал поста, като е посочил любим човек, с който иска да сподели наградата. Постът, част от кампанията е публикуван на 6.11.2021 г. на официалната Facebook страница на Шато Еркечhttps://www.facebook.com/kozichino. Всеки коментар с посочен приятел, който отговаря на правилата и е в посочения срок на Кампанията е отделно участие за наградата.

5. Обработка на лични данни
5.1. Организаторът на играта е администратор на лични данни, който поема задължението да събира и обработва личните данни, предоставени от Участниците, единствено по повод и във връзка с Кампанията и в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и по-конкретно основание член 6, ал. 1, б. „а“ – съгласие на Участника за участие в Кампанията, което може да бъде оттеглено по всяко време.
5.2. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Кампанията.
5.3. Всеки участник има право да се откаже от участие в Кампанията преди провеждането на избор на печеливши участници и да оттегли съгласието си за обработване на неговите лични данни по всяко време.

6. Процедура за получаване на наградите
Печелившият ще бъде избран на случаен принцип от всички, изпълнили правилата на Кампанията. Наградата ще бъде обявена след 12:00 часа на 29.11.2021г. Печелившият ще бъде уведомен чрез лични съобщения във Facebook. Тoй трябва да потвърди в 5-дневен срок, че приема наградата, след което ще бъде установен процеса по резервиране на датата за безплатната нощувка.

7. Право на участие
Кампанията е валидна за всички физически лица над 18-годишна възраст към момента на участие. В Кампанията нямат право да участват служителите на Шато Еркеч и техните семейства, както и служители на агенции и партньори на компанията.

8. Отсъствие на парични алтернатива
Наградата не може да бъде заменяна и замествана, включително с финансови средства.

9. Прекратяване на Кампанията
Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът има неотменимо право да продължи срока на Кампанията след публикуване на съобщение за това на www.erkech.bg.

10. Публичност
С участието в тази кампания участниците разбират и се съгласяват, че ако вземат своята награда, техни имена и снимка/и, както и аудио-визуални материали с тяхно участие, биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна. Също така, участниците се съгласяват с това, Организаторът или оторизирани от него лица да търсят контакт с тях посредством лични съобщения във Facebook и/или Instagram, телефонни разговори, e-mail и SMS по време на играта и за период до три месеца след края й. Достъпът до личните данни на даден участник ще служи единствено и само за установяване на контакт с него. Всеки участник носи персонална отговорност за верността на предоставените от него данни по време на Кампанията. Тази Кампания по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, управлявана или свързана с Facebook Inc. Личната информация, която предоставяте като участвате в Кампанията, се предоставя на администраторите на страницата, а не на Facebook Inc. Предоставената от Вас информация ще бъде използвана единствено за целите на Кампанията и няма да бъде предоставяна на трети лица.

11. Официални правила
Настоящите Официални правила на Кампанията ще бъдат достъпни на уеб страницата на Шато Еркеч: www.erkech.bg целия период на протичане на Кампанията. Участващите в Кампанията приемат да се ангажират с тези правила и да ги спазват.

Настоящите правила влизат в сила от 6.11..2021 г.